Povinně zveřejňované informace

1. Název

Datum zveřejnění: 1. 6. 2023

Město Šenov – Městská policie Šenov

2. Důvod a způsob založení

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Zřizovatelem Městské policie Šenov je město Šenov.

Městskou policii Šenov zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo města Šenova obecně závaznou vyhláškou města Šenov. Městská policie Šenov byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Šenov. Vyhláška města Šenov č. 1/1992, kterou se  ve městě Šenov zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti 1.4.1992.

3. Organizační struktura

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Městskou policii Šenov řídí starosta města Šenov. Úkoly při řízení Městské policie Šenov vykonává Zastupitelstvem města pověřený strážník – velitel Městské policie Šenov Martin Kretek.

4. Kontaktní spojení

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Tísňová volání na bezplatnou linku a fax pro neslyšící  156

SMS pro neslyšící  724 002 156

Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

mobil: +420 604 128 113

datová schránka: zznbfqm

5. Bankovní spojení

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Česká spořitelna, a.s. č. ú. 1682036389/0800

6. IČO 00297291

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

7. DIČ CZ00297291   

Datum zveřejnění: 1. 6. 2023

8. Dokumenty

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Koncepce prevence kriminality 2021 – 2025

9. Žádosti o informace

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Město Šenov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Na úřední desce u městského úřadu.

Na webových stránkách města: https://mesto-senov.cz/uredni-deska/

Na telefonních číslech jednotlivých zaměstnanců Městského úřadu Šenov: https://mesto-senov.cz/kontakty/

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby

Ústně:

Osobně na Městském úřadu v Šenově v úředních hodinách.

Telefonicky na: pevná linka: +420 596 887 147 mobil: +420 774 520 106

Osobně na Městském úřadu v Šenově v úředních hodinách.

Písemně:

Na adrese: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Elektronickou podatelnou: podatelna@mesto-senov.cz

Datovou schránkou: zznbfqm

10. Příjem podání a podnětů

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

viz. položka 4. Kontaktní spojení

Poskytování informací viz. položka 9. Žádosti o informace.

11. Přehled právních předpisů

Datum zveřejnění: 1. 2. 2009 Poslední aktualizace: 7. 4. 2022

Vyhlášky a nařízení – město Šenov (mesto-senov.cz)

12. Úhrady za poskytování informací

Poslední aktualizace: 20. 1. 2023

13. Licenční smlouvy

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

www.mesto-senov.cz

Opravné prostředky

Datum zveřejnění: 1. 1. 2023  Poslední aktualizace: 1. 6. 2026

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, se podpisem příkazového bloku obviněným příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

Formuláře

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Městská policie Šenov nemá povinné formuláře.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Datum zveřejnění: 1. 6. 2023

http://www.portal.gov.cz/