O nás

činnost městské policie Šenov

koncepce prevence kriminality 2021 – 2025

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona

 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

–  dohlíží na dodržování: obecně závazných vyhlášek a nařízení města a pravidel občanského soužití,

– se podílí v rozsahu stanoveném zákonem obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na BESIP na pozemních komunikacích,

se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

se podílí na prevenci kriminality ve městě,

– provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,

odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města,

– poskytuje Ministerstvu vnitra za účelem zpracování statistických údajů na požádání údaje o městské policii.

další činnosti městské policie Šenov